Skip to main content
Nieuws uit de regio

Meer jongeren naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt

Datum: 19 december 2022

Werkgevers, 16 scholen en de Human Capital Agenda (HCA) slaan de handen ineen om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) nog beter zichtbaar te maken in de arbeidsmarktregio Zwolle.

Op 13 december 2022 komen de partners van het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ naar de praktijkschool PrO Hardenberg om de intentieverklaring te ondertekenen. Deze aanpak rondom profilering en zichtbaarheid van deze doelgroep sluit naadloos aan op het actieplan jeugdwerkloosheid van de centrumgemeente Zwolle. Wethouder Verschuur, van de gemeente Hardenberg, zal aanwezig zijn om namens de Human Capital Agenda haar handtekening te zetten. Alle partners zien de toegevoegde waarde van deze samenwerking om de komende twee jaar het netwerk verder te verstevigen om zo meer jongeren aan het werk te krijgen en de personeelskrapte op te vullen. Een kans voor deze arbeidsmarktregio die de voorloper in het land gaat zijn met dit inclusiepact dat mogelijk gemaakt is vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Iedereen mag meedoen

De overheid heeft de ambitie om Nederland inclusiever en toegankelijker te maken, zoals beschreven in het VN verdrag Handicap. Via het programma Onbeperkt meedoen! zijn de afgelopen jaren stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Om sneller tot concrete oplossingen te komen hebben de eerder genoemde ministeries zogenaamde inclusiepacten toegewezen. Deze pacten worden allereerst op een kleiner schaalniveau georganiseerd (een stad, regio of netwerk van organisaties), om van daaruit de inzichten en opbrengsten van succesvolle pacten te halen en op te schalen. Binnen een pact maken partijen afspraken met elkaar om te komen tot concrete acties gericht op impact voor mensen met een beperking. Het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ is één van deze inclusiepacten.

Brug bouwen tussen scholen en werkgevers

Afgelopen maanden zijn er door de projectgroep verkennende gesprekken gevoerd met zowel de scholen als met de aanjagers van de sectortafels Techniek & Energietransitie, Zorg & Welzijn en Vrijetijdseconomie om te komen tot een plan van aanpak. Deze zogenaamde kansrijke sectoren kampen met een tekort aan personeel. Eén van de actielijnen van het plan is de 16 vso pro scholen en de werkgevers dichter bij elkaar te brengen door te onderzoeken wat er van beide kanten nodig is om leerlingen naar een duurzame werkplek te krijgen.

Verder wordt er communicatiekracht ingezet om de scholen te helpen om de jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in beeld te brengen bij de werkgevers en in de regio. Hierbij wordt de focus gelegd op de talenten en mogelijkheden van deze jongeren en niet de beperking. Als werkgevers de jongeren leren kennen, eventuele vooroordelen weggenomen worden is de kans groot dat dit project gaat slagen.

Voor en door jongeren

De jongeren hebben een prominente rol in het project. Vaker en beter luisteren naar de mensen om wie het gaat, geeft mooie inzichten. Voor de duur van het project wordt er een leerlingenraad gevormd waarin jongeren zitting nemen die meedenken met de ontwikkelde formats en aanpak. Maar ook tijdens de ondertekening zijn jongeren betrokken. Een aantal leerlingen van PrO Hardenberg maakte op school een houten puzzel. Iedere partner van het inclusiepact legt op 13 december zijn eigen stukje om de samenwerking te verbeelden.

Via het landelijke netwerk

Bij succes in de regio Zwolle zal deze aanpak verder uitgerold worden via het landelijk netwerk vso/pro door heel Nederland. Leren van elkaars ervaringen en kennis delen dat is de opdracht van de netwerkcoördinatoren vso/pro in de 35 arbeidsmarktregio’s.