Skip to main content
Nieuws uit de regio

Nieuwe subsidieregeling voor statushouders

Datum: 4 juli 2024

 Statushouders hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de Nederlandse taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Voor een snelle en zachte landing in uw organisatie stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per september 2024 een subsidie voor werkgevers beschikbaar. De subsidie is bedoeld om statushouders te ondersteunen met vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in uw organisatie. Hoe sneller uw nieuwe medewerker is ingewerkt, hoe beter voor uw bedrijf.

De nieuwe subsidieregeling wordt opengesteld voor alle statushouders, ongeacht onder welke wet ze vallen (WI2013/2021) en/of welke leerroute ze volgen. Werkgevers kunnen de aanvraag ook met terugwerkende kracht indienen als statushouders eerder dit jaar zijn gestart.

Per kalenderjaar kan een werkgever maximaal 1 aanvraag indienen, voor maximaal 4 statushouders. Daarbij geldt een staffel: voor de eerste statushouder ontvangt de werkgever na goedkeuring € 8.000, voor de tweede € 6.000 en voor de derde en vierde € 5000. Een subsidieaanvraag kan nu al worden voorbereid.

Binnenkort komt via WSP een informatiepakket voor werkgevers beschikbaar, met de belangrijkste landelijke en regionale instrumenten om een statushouder de maximale kans op succes op de werkvloer te bieden.

Voorwaarden voor een subsidieaanvraag

 • De statushouder is inburgeringsplichtig of is dat geweest op grond van de Wet inburgering of op grond van de Wet inburgering 2021.
 • De statushouder heeft of krijgt een arbeidsovereenkomst voor ten minste 12 maanden en minimaal 20 uur per week (met 20 uur werk per week kan de statushouder inburgeren binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar).
 • De kosten ter ondersteuning van vaktaal en bijbrengen van de cultuur in uw organisatie worden niet met een andere regeling gefinancierd.
 • De aanvraag moet binnen het aanvraagtijdvak worden ingediend, te weten van maandag 2 september 2024, 9.00 uur, tot en met maandag 30 september 2024, 23.59 uur.
 • Werkgever kan per kalenderjaar maximaal 1 aanvraag indienen, voor maximaal 4 statushouders per aanvraag.
 • Werkgever organiseert individuele begeleiding op de werkvloer en maakt hiervoor een activiteitenplan dat in elk geval omvat:
  a. Taalafspraken, over vergroten taalkennis van de statushouder. Gericht op vergroten woordenschat (taal op werkvloer, vaktaal en -terminologie;
  b. Begeleidingsafspraken, waarin wordt uitgelegd hoe de begeleiding van de statushouder wordt vormgegeven. Deze afspraken bestaan uit:
  I  Inwerkplan
  II Mentorprogramma met vast aanspreekpunt en vaste contactmomenten.
  Bijvoorbeeld met buddy of vaste collega/aanspreekpunt.
  c. Training cultuursensitiviteit
  I  Hoe wordt organisatiecultuur aan statushouder bijgebracht?
  ..II Hoe wordt op werkvloer draagvlak voor inzet van statushouder gerealiseerd?
 • Aanvragen worden ingediend bij directie Uitvoering Van Beleid d.m.v. elektronisch aanvraagformulier op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Daar is ook te lezen welke documentatie vereist is voor indienen aanvraag.

Link naar de regeling ‘Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ (SOWIS)

Online voorlichtingsbijeenkomst

In aanloop naar de openstelling in september organiseert SZW een webinar voor werkgevers, op donderdag 1 augustus. Tijdens dat webinar worden de subsidieregeling en de aanvraagprocedure verder uitgelegd. U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via het aanmeldformulier op uitvoeringbeleidszw.nl. De bijeenkomst is gratis.

Meer informatie

e-mail info@wspregiozwolle.nl
telefoon 038 7001205