Skip to main content

Investeren in de kracht van de regio, juist in tijden van onzekerheid

Half februari kwam het goede nieuws dat het Rijk €22,5 miljoen gaat investeren in Regio Zwolle. “We zijn enorm blij met deze erkenning van nationaal belang”, aldus René de Heer, lid van de Stuurgroep Regio Deal en voorzitter van de arbeidsmarkt Regio Zwolle, “Samen met het Rijk bundelen we de krachten om van de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ een succes te maken. We werken er hard aan om de Regio Deal Regio te ondertekenen. Naar verwachting vindt de ondertekening vóór 1 juli plaats.”

Deze investering biedt de kans om snelheid te maken met tal van ontwikkelingen in de regio. Rijk, provincies, gemeenten, Waterschappen, onderwijs, bedrijfsleven en diverse andere partijen trekken op om te investeren in vijf samenhangende actielijnen:

  • De nieuwe economie: versterking van de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven door deze bekwaam te maken in nieuwe verdienmodellen en processen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
  • De nieuwe arbeidsmarkt: balans brengen in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelkansen te bieden en door het benutten van talenten van iedereen, door gericht te investeren in vaardigheden van (potentieel) werkenden.
  • De nieuwe leefomgeving: meervoudige gebiedsontwikkeling realiseren, met balans tussen stad en ommeland en recreatieve gebieden laten floreren in stedelijk landschap met voldoende mobiliteitsoplossingen.
  • De nieuwe demo-delta: aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering.
  • Nieuwe governance: uitbouwen van een aantal acties dat is ingezet vanuit de BZK-proeftuin ‘Maak verschil’ en realiseren van een monitor voor de uitvoeringsfase van de Regio Deal.

René de Heer: “We doen dat via concrete projecten zoals het opstellen van actieagenda’s per sector voor een verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het oprichten van een Ontwikkelfonds voor de kanssectoren en de sector Bouw & Infra, en het opzetten van een integraal onderzoeksprogramma voor arbeidsmarktbeleid. In de regio weten we elkaar hierop al langer te vinden. Met de extra impuls vanuit het Rijk kunnen we die programma’s en projecten nu breder toepasbaar maken.”

Al die projecten verstevigen het fundament onder onze regio. Kortom: een krachtige impuls voor de leefbaarheid en brede welvaart in Regio Zwolle én daarmee werken we aan een goede toekomst voor inwoners en ondernemers in deze regio.

“De economische cijfers die Regio Zwolle schrijft zijn prachtig, maar we hebben ook te maken met een aantal uitdagingen. Zeker nu het coronavirus door de wereld en door onze regio rondwaard. We zijn iedere dag bezig met de aanpak van het virus en de economische en maatschappelijke impact ervan. Het is wellicht belangrijker dan ooit om juist nu te investeren in de weerbaarheid van onze inwoners en bedrijven en structuurversterking van onze regio en op volle kracht met de uitvoering van de projecten uit de Regio Deal aan de slag te gaan”, besluit René de Heer.

Naar verwachting starten de eerste projecten in het najaar.