Skip to main content
Verhalen uit de regio

Tijs de Bree is gedeputeerde van Provincie Overijssel voor de portefeuille Energie, Milieu en Arbeidsmarkt.

Datum: 12 juli 2021

Er gebeurt veel om de economie en arbeidsmarkt te herstellen, welke programma’s lopen er in de Provincie Overijssel?

Met ons arbeidsmarktprogramma dragen wij bij aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat er voldoende vakmensen beschikbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt. Onze focus is op een aantal thema’s: inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch op de arbeidsmarkt en leren en werken met nieuwe technologieën. Om dit te realiseren hebben wij onder andere onze regeling Arbeidsmarkt Overijssel. Organisaties in Overijssel kunnen een beroep doen op deze regeling voor een viertal activiteiten:

  • Projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven (cross-overs).
  • Projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs (Publiek-Private Samenwerkingen).
  • Projecten gericht op talent behouden en aantrekken.
  • Projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.overijssel.nl/arbeidsmarkt.

Graag attendeer ik u op de portal Overijssel Leert. Op verschillende manieren wordt met financiële regelingen en subsidies ondersteuning gegeven aan diverse groepen in om hierin de stap te zetten. Via de website www.overijsselleertverder.nl biedt de provincie Overijssel een totaaloverzicht aan van de mogelijkheden voor werkgevers, werknemers, ZZP’ers dan wel werkzoekenden woonachtig of gevestigd in Overijssel.

De provincie is betrokken bij 3 Overijsselse scholingsfondsen, kunt u hier wat meer over vertellen?

Voor Leven Lang Ontwikkelen werken wij samen met de arbeidsmarktregio’s en economische regio’s Regio Twente, Clean Tech Regio en Regio Zwolle aan om- her- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden. De scholingsfondsen zijn een belangrijk instrument bij het herstel van de economie. De provincie heeft een vijfpuntenplan opgesteld waardoor onder andere de volgende acties zijn gerealiseerd:

  • De regionale scholingsfondsen hebben we ingezet tot een provincie dekkende infrastructuur. In regio Twente en Zwolle bestonden de ontwikkelfondsen al. Clean Tech Regio is daaraan toegevoegd met een scholingsfonds.
  • Het organiseren van samenwerking tussen de opleidingsfondsen en de technische O&Ofondsen met als resultaat betere dienstverlening naar de ondernemer en de werkenden/inwoners.
  • Het leren en werken met nieuwe technologieën is door de hele COVID situatie nog belangrijker geworden. Om bedrijven en werknemers hierin te ondersteunen is subsidie beschikbaar gesteld voor ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst. De voucher is bedoeld om stappen te zetten op het gebied van digitalisering, innovatie en scholing. De regeling is goed gebruikt door ondernemers.
  • Er is subsidie beschikbaar gesteld om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie en om meer jongeren, die praktisch en theoretisch zijn opgeleid aan te trekken. Deze subsidie kon worden aangevraagd voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt en/of de interne begeleiding van stagiair en/of BBL’er.
  • Voor het herstel van de coronacrisis is nog eens 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld vanuit de provincie voor de Human Capital Agenda’s (ofwel ontwikkelfondsen) in de regio’s. Voor Zwolle gaat dit om €200.000 specifiek gericht op experimenten voor jongeren omdat deze doelgroep extra geraakt wordt/is door de coronacrisis.

 

Provincie heeft initiatief genomen om een taskforce op te richten ism de arbeidsmarktregio’s. Wat doet deze taskforce en wat wil de Provincie hiermee bereiken?

Deze taskforce is opgericht ten behoeve van het aanvullend pakket Koolmees. Dit pakket willen we zo optimaal en duurzaam mogelijk laten landen in de drie regio’s. Hiervoor willen we onze scholingsfondsen benutten omdat deze infrastructuur zijn waarde al heeft bewezen. De dienstverlening die we al hebben in Overijssel willen we dus zo goed mogelijk organiseren met wat er vanuit het rijk wordt voorgeschreven voor crisis en herstel. Dit vereist regionaal maatwerk en lobby. Dat zijn onder andere de dingen die we in de taskforce bespreken met elkaar.

Wat is u persoonlijke betrokkenheid op het thema Leven Lang Ontwikkelen? Doet u zelf aan LLO?

Zelf ben ik erg leergierig en breed geïnteresseerd. Ik verdiep mij graag in onderwerpen en vind het razend interessant om meer te weten. Ook in mijn werk wil ik blijven werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Zo ga ik mij deze zomer een week richten op de Duitse taal en mij goed verdiepen in de cultuur en historie van onze Oosterburen. En ik vind het ook leuk om aanstormend politiek talent te begeleiden en inspireren. Daarom begeleid ik een aantal ‘coachees’ die ik vertel over mijn werk en hoe het openbaar bestuur functioneert. Ik vind dat superleuk om te doen en leer er zelf ook veel van. Kortom, ook ik blijf mij een Leven Lang Ontwikkelen!